آیا تا بحال تهیه غذای اینترنتی سفارش داده اید ؟

جنسیت شما

میزان سفارشات شما معمولا در چه اندازه ای است ؟